آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک آمل

وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

1363

فرید بیگی فیروزجائی

همت دادپورمغانلو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانآمل

  مازندران، آمل، کیلومتر 8 جاده آمل به بابل.

  43254322-011 43254322-011

  www.iripp.ir/fa-IR/iripp/29835/page/%D8%A2%D9%85%D9%84

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها