آزمایشگاه شناختی اصفهان

دانشگاه اصفهان

1399

ماه گل توکلی

محبوبه کیانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، آزمایشگاه شناختی اصفهان.

  37935462-031

  ICL.ui.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها