آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

سید رمضان صالحی

محمدمهدی امیرعبداللهیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، بلوار شهید اخلاقی، جنب اداره کل بازرسی استان سمنان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان.

  33442246-023 33441590-023

  tsml.ir/semnan

  sm@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها