آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

مطالعات ژئوتکنیک - آزمایشات کنترل کیفی مصالح - ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مهدی ساعدی

عبدالحسین پورسلطانی زرندی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، بزرگراه امام، جنب پمپ گاز المیرالمومنین(ع)، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان، کد پستی: 7617614136.

  7-33235004-034 33210040-034

  www.tsml.ir/fa/kerman

  kr@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها