آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1370

ایوب وکیلی

امیر نجفی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، خیابان میرزاده عشقی، مقابل بیمارستان فرشچیان (سینا).

  38273060-081 38273063-081

  www.tsml.ir/fa/hamedan

  hm@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها