آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1387

علیرضا نجفی چرمهینی

سید جلال رضوی زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-جنب بانک ملی دانشگاه- آزمایشگاه مرکزی

  03133915313 03133915312

  www.lab.iut.ac.ir

  cent_lab@of.iut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها