آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

قربان محمد جعفرزاده مایوان

محمود عین آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان شمالیبجنورد

  خراسان شمالی، بجنورد، کمربندی مدرس، نبش مدرس 37.

  32244418-058 32246839-058

  khs@tsml.ir

  khs@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان شمالی
  استاندارد ها