آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1348

رحمت اله نجفی

یوسف کریم زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، شهرک حافظ، خیابان مولوی، پشت آموزش و پرورش ناحیه یک، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل.

  33721125-045 33721128-045

  tsml.ir/fa/ardebil

  ar@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها