مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کشت و صنعت ماهیدشت

1383

فرشاد کرمی

فرشاد کرمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، کیلومتر 16 جاده قصر شیرین، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت.

  22472220-083 34622646-083

  f.karami@mahidasht.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها