آزمایشگاه تجزیه

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده شیمی و پتروشیمی گروه پژوهشی شیمی

فرناز قاضی کیانی

فرناز قاضی کیانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، ساختمان شماره 16، اداره کل استاندارد البرز.

  32867909-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها