آزمایشگاه مارکرهای مولکولی

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسات و مراکز تحقیقاتی موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال

1382

محمدرضا جزایری

محمدرضا جزایری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، بلوار علامه جعفری، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کد پستی: 63111-31368.

  32740555-026 32740333-026

  www.spcri.org

  info@spcri.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها