مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی پژوهشکده زنبور عسل

1397

علی فرمانی

شیرین تقی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  کیلومتر 5 جاده خرم آباد-بروجرد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، پژوهشکده عسل.

  33120665-066 33120665-066

  lab@lu.ac.ir

  shakarami.j45@gmail.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها