آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه دامغان

1382

آنالیز عنصری(XRF)، آنالیز ساختاری مواد(XRD)، سنتز نانوساختارها و لایه های نازک، تهیه عکس های نانوسکوپی از توپولوژی، رشد و اندازه نانودانه ها و ذرات لایه ها و نانو مواد، زیست شناسی، مطالعه رفتار حرارتی مواد، آنالیز عنصری شیمیایی به روش محلول ، آنالیز تجزیه عنصری و حرارتی

محمد مهدی باقری محققی

عباس دریانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمناندامغان

  سمنان- دامغان– میدان دانشگاه– دانشگاه دامغان

  02335220384 02335220384

  du.ac.ir

  xrd@du.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها