آزمایشگاه دامپزشکی

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده پیرادامپزشکی گروه دامپزشکی

1392

علوم دامپزشکی

مرتضی یاوری

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، روبه روی پزشکی قانونی دانشکده پیرا دامپزشکی

  34210111-081

  www.basu.ac.ir

  nourian@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها