آزمایشگاه کشت بافت و انتقال ژن

وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

1379

مریم هاشمی

حسین هداوند میرزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  کرج، بلوار شهید فهمیده، پژوهشگاه بیوتکنولوژی ایران.

  32703536-026 32701067-026

  www.abrii.ac.ir

  info.abrii.ac.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها