آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

1397

آنالیز دستگاهی، سلولی و مولکولی پزشکی، ایمنی میکروب و ویروس شناسی، علوم صنایع غذایی، بیوشیمی و هماتولوژی

هادی فاضل

الهه زینلی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضوینیشابور

  خراسان رضوی، نیشابور، میدان حافظ، خیابان امام خمینی 27، ساختمان غذا و دارو، آزمایشگاه جامع تحقیقات، کد پستی: 93149-25454.

  312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300) 43349372-051

  http://vcr.nums.ac.ir

  centrallab@nums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها