آزمایشگاه متابولیتهای ثانویه

وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده متابولیت های ثانویه

1384

مریم هاشمی

حسین هداوند میرزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاننجف آباد

  17 کیلومتری جاده اصفهان، نجف آباد، بلوار پژوهش، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.

  42235858-031 42234952-031

  www.abrii.ac.ir

  Noor_5754@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها