آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

1397

مهدی اصغری وسطی کلایی

مهدی اصغری وسطی کلایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، شهرک کارشناسان، فاز 3، میدان ولیعصر، درمانگاه امام علی (ع)، طبقه دوم، آزمایشگاه جامع تحقیقات.

  33751130-045 33534757-045

  https://lab.arums.ac.ir/fa

  Acorel@arums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها