آزمایشگاه ژئوماتیک

دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

1399

نقشه‌برداری سنجش از دور سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)

حسین ترابزاده

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کدپستی: ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸.

  38380689-081

  torabzadeh@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها