آزمایشگاه فناوری مواد غذایی

دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

1391

صنایع غذایی

مصطفی کرمی

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، شهر بهار، ابتدای خیابان امام خمینی (ره)، دانشکده صنایع غذایی.

  34506264-081 34506274-081

  https://bahar.basu.ac.ir

  m.fereidooni@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها