آزمایشگاه شیمی

دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

1390

سیمین اسدآبادی

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کدپستی: ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸

  08138381601 داخلی 181 08138380709

  https://che.basu.ac.ir/chem-clab

  rangbaran@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها