آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

1392

حسن شیرازی

حسن شیرازی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

  تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

  02161114078 02188006076

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها