آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

1392

نانو فناوری

حسن شیرازی

حسن شیرازی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری, HR-TEM

  تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری, HR-TEM

  02161114078 02188006076

  https://amci.ut.ac.ir/

  amci@ut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها