آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دانشکده پزشکی

1399

تستهای مولکولی( PCR و الکتروفورز)، آنالیز دستگاهی، کشت سلول

جلال مردانه

فاطمه نعمتی شهری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویگناباد

  خراسان رضوی- گناباد- حاشیه بزرگراه آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده پزشکی- پیراپزشکی، آزمایشگاه جامع تحقیقات.

  57223028-051 داخلی 157 57220578-021

  http://www.gmu.ac.ir/Index.aspx?tempname=Aztahghighat&lang=1&sub=21

  z.saadatian@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها