آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان جنوبی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1383

آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختمانی

علی اکبر بیکیان

جواد مخلصی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  خراسان جنوبی، بیرجند، سجاد شهر، بلوار غدیر، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی، صندوق پستی: 97175394.

  32414547-056 32414578-056

  tsml.ir

  kh-j@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها