آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

حسن ربانی ارشد

سامان اجلالی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان شرقیتبریز

  آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه ابوریحان، اول آبادانی مسکن، کدپستی:5174634368.

  34778044-041 34776280-041

  www.tsml.ir

  as@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی
  استاندارد ها