آزمایشگاه ابزار دقیق

وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1390

فرهاد قاسمی

زهرا رفیعی درسنگی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

  36150000-026 32706277-026

  www.aeri.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها