آزمایشگاه جامع تحقیقاتی پیل سوختی

شرکت ها شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام)

1397

پیل‌های سوختی

محمدمهدی برزگری

مجتبی قدیمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانفریدونکنار

  مازندران، فریدونکنار، بلور شهید حسین فدایی، میدان شهیدان رحیمی، خیابان مالک اشتر، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی پیل سوختی.

  01135671612 35671618-011

  www.inofam.ir

  info@inofam.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها