مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده طب ایرانی و مکمل

1389

گیاهان دارویی

روشنک سالاری

محمدرضا باقرپور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، درب شرقی پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، دانشکده طب ایرانی و مکمل.

  051-38848930 051-38829279

  salarir@mums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها