آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان ایلام

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1370

مصیب رستمی

مصیب رستمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام، بلوار مدرس، جنب سازمان قضایی نیروهای مسلح.

  33338793-084 33330160-084

  www.tsml.ir

  il@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها