آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1363

محسن کفاشی

محسن کفاشی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  مشهد، بلوار خیام، جنب اداره کل راه و شهرسازی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی.

  37619021-051 37612506-051

  kh-r.tsml.ir

  kh-r@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها