آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1372

اخذ گواهینامه ایزو 17025 در زمینه آزمایش های تخصصی شیمی

امید احمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کردستانسنندج

  کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، خیابان دانشگاه، روبروی دانشگاه کردستان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان.

  کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، خیابان دانشگاه، روبروی دانشگاه کردستان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان.

  8-33620487-087 33620486-087

  www.tsml.ir

  kd@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان کردستان
  استاندارد ها