آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1363

محمد صادق جافریان

محمد صادق جافریان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  لرستان، خرم آباد، انتهای بلوار ولیعصر، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک لرستان، کد پستی: 6814993669.

  32235116-066 32215308-066

  tsml.ir/fa/lorestan

  lr@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها