آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ایلام

1391

علیرضا قاضی زاده

علیرضا قاضی زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام، چهارراه پیام نور، دانشگاه پیام نور استان ایلام.

  32228313-084 32221053-084

  ilam.pnu.ac.ir

  ghazizadehali22@gmail.com

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها