آزمایشگاه زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

1395

میکروبیولوژی، مهندسی ژنتیک, زیست سلولی و مولکولی، کشت بافت, زیست دریا

سمیه رهایی

سمیه رهایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانآمل

  مازندران، آمل، خیابان طالقانی، اباذر ۳۵، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

  (داخلی ۱۶۱)۰۱۱۴۴۱۵۳۴۵۲ (داخلی ۹)۰۱۱۴۴۱۵۳۴۵۲

  ausmt.ac.ir

  labs@ausmt.ac.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها