آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1363

حمید رضا پورجم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  زنجانزنجان

  زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی هتل جهانگردی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان

  33770241-024 33770242-024

  www.tsml.ir/zanjan

  zn@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان زنجان
  استاندارد ها