آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

1399

مرضیه رشیدی پور

مرضیه رشیدی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  خرم آباد، بلوار انقلاب، انتهای خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

  33204007-066 33204005-066

  corelab.lums.ac.ir

  corelablums@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها