آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه قم

1358

سید مسعود فاضلی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، آزمایشگاه مرکزی.

  32103000-025 32854499-025

  www.qom.ac.ir

  INFO@QOM.AC.IR

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها