آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1365

محمدرضا محمودی

ایمان مشهد پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر، بزرگراه سپهبد قرنی، روبروی رادار هواشناسی، آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک.

  33444652-077 33443807-077

  TSML.IR

  BS@TSML.IR

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها