آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1348

فرید طهماسبی

سعید پورمیرزا لنگرودی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گیلانرشت

  گیلان، رشت، بلور نماز، کوچه امداد، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان، کدپستی: 76655-41686.

  4-33759041-013 33759045-013

  www.tsml.ir

  GL@Tsml.ir

  آزمایشگاه های استان گیلان
  استاندارد ها