آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

1386

ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی آنالیز دستگاهی و مطالعات دستگاهی حیطه سلامت

علی داوودی

فاطمه قدمی جوجاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانساری

  مازندران-ساری-میدان معلم- ساختمان معاونت تحقیقات فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران- طبقه اول-آزمایشگاه جامع

  011-333261247 011-333261247

  https://azmajame.mazums.ac.ir/

  azmajame@gmail.com

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها