آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1378

محمد کشاورز

مسعود آمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قزوینقزوین

  قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، روبروی اداره کل محیط زیست، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین، کد پستی 3419914884.

  6-33373485 -028 33373483-028

  www.tsml.ir/fa/ghazvin

  qz@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان قزوین
  استاندارد ها