آزمایشگاه صنایع شیمیایی

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان آموزشکده فنی پسران شماره 2 کرمان

1372

محمدصالح جمشیدی گوهری

علیرضا خنامانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، ابتدای بلوار امام خمینی(ره)، آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 (شهید دادبین).

  32123560-034 32123504-034

  https://p2-kerman.tvu.ac.ir/fa

  saleh.jamshidi@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها