آزمایشگاه صنایع شیمیایی

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر الزهرا (س)

1374

فریبا خیرخواه زاده

فاطمه نژادحسینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر، میدان قدس، خیابان رئیسعلی دلواری، رو برو فرمانداری، دانشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر الزهراء(س).

  33330428-077 33320501-077

  d-bushehr.tvu.ac.ir

  d-bushehr.tvu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها