آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

1399

محمدتقی گلمکانی

حامد پوربخش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز کد پستی: 7144165186.

  071-36138488 071-32286110

  agricol.shirazu.ac.ir

  golmakani@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها