آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

1399

عمومی

سید محمد هاشم حسینی

زهرا عفیفی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز کد پستی: 7144165186.

  071-36138488 071-32286110

  agricol.shirazu.ac.ir

  clab.agricultural.collage.shirazu@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها