آزمایشگاه کشت بافت و ژنتیک

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان آموزشکده کشاورزی رضوان

1397

تهیه استوکها و محلولها مورد نیاز ساخت محیط کشت، ساخت محیط های پایه کشت های گیاهی مختلف ،استریل و استقرار ریز نمونه ها، بازازایی رشد ریشه زایی و اداپتاسیون

حکمت مظفری

مسلم خالقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، بزرگراه ایت الله خامنه ای، خیابان رز، جاده اختصاصی آموزشکده کشاورزی رضوان.

  03433112194 03433112195

  https://k-kerman.tvu.ac.ir

  A.kerman.rezvan@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها