آزمایشگاه مرجع

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور نقده

1358

سمیه علیاری

سمیه علیاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربینقده

  آذربایجان غربی، نقده، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز نقده.

  044-35663400

  pnu.ac.ir

  gholinezhad1358@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها