آزمایشگاه مرجع

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خوی

1356

حیدر مرادنیا

حیدر مرادنیا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیخوی

  آذربایجان غربی، خوی، بلوار ولیعصر، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز خوی.

  044-36361478

  pnu.ac.ir

  gholinezhad1358@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها