آزمایشگاه کاتالیست

شرکت ها شرکت عایق خودرو توس

1397

یوسف زینالی

هادی کاهه

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، بلوار تلاش شمالی، تلاش 4/7، شرکت عایق خودرو توس، آزمایشگاه کاتالیست.

  051-35413236 051-35413237

  Hkahe@aktcom.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها