آزمایشگاه علوم شناختی

دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

1399

روان شناسی شناختی، مداخلات غیرتهاجمی، tDCS. Neurofeedback, Biofeedback، EEG, ERP

مسعود فضیلت پور

مسعود فضیلت پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، فلکه ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.، ازمایشگاه علوم شناختی

  شیراز، فلکه ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  071-36134670

  https://shirazu.ac.ir/web/coglab

  coglab@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها