آزمایشگاه علوم شناختی

دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

1399

روان شناسی شناختی، مداخلات غیرتهاجمی، tDCS. Neurofeedback, Biofeedback، EEG, ERP

مسعود فضیلت پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، فلکه ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.، ازمایشگاه علوم شناختی

  شیراز، فلکه ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  071-36134670

  https://shirazu.ac.ir/web/coglab

  coglab@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها