آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1387

علوم پایه - فنی و مهندسی - پزشکی - دام پزشکی - کشاورزی - فیزیک

غلامرضا سعیدی رشک علیا

لاله رضازاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی¬پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جنب دانشکده دامپزشکی، آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

  034-33257511 034-33257511

  https://centrallab.uk.ac.ir/

  centerallab@uk.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها